Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN - Afslanken op maat
 
  
Artikel 1. Annulering les

Een ingeplande les dient minimaal 24 uur van tevoren telefonisch, binnen 
openingstijden, te worden geannuleerd (dit geldt ook voor een les verzetten  
naar een andere tijd, dag (deel) of in geval van ziekte. Indien de les niet binnen 
24 uur is geannuleerd of verzet, wordt de ingeplande les in rekening gebracht. 
De les komt hiermee te vervallen.
 
 Artikel 2.  Betalingsverplichting van de cliënt
  
Voor de betaling kan de cliënte kiezen voor een betaling in 1x of betaling in de  
hierboven aangegeven aantal maandelijkse termijnen. De betaling dient 
uiterlijk op de bovenstaande data door Afslanken op maat te zijn ontvangen. 
U bent verplicht om alle termijnbetalingen te voldoen. Bij overschrijding van een  
betalingstermijn kunnen overige nog niet vervallen termijnen, vermeerderd met 
rente en kosten, ineens worden geclaimd of ingevorderd.
 
 Artikel 3. Tijdelijke onderbreking van de overeenkomst
 
 In geval van zwangerschap of andere zwaarwegende redenen kan de  
overeenkomst, in onderling overleg, tijdelijk worden onderbroken. Onderbreking 
van de overeenkomst, om welke reden dan ook, heeft geen opschortende  
werking voor de betalingstermijnen. Deze dienen op de overeengekomen data 
te zijn voldaan. De openstaande lessen blijven 6 maanden geldig en komen na 
deze termijn te vervallen. In geval van zwangerschap blijven ze, op vertoon van 
een doktersverklaring, 12 maanden geldig.
 
 Artikel 4. Tussentijdse beëindiging van de overeenkomst.
 
 In geval van zwaarwegende redenen waardoor de overeenkomst niet direct of op 
termijn kan worden voortgezet, kan de overeenkomst, in onderling overleg 
tussentijds worden beëindigd. Bij vroegtijdige beëindiging geldt een   
betalingsvergoeding van 25% door cliënte aan Afslanken op Maat over het verschil 
tussen het totaalbedrag van de overeenkomst en de reeds ontvangen betalingen. 
Indien de betalingsvergoeding niet binnen 14 dagen na overeenkomen van  
beëindiging is ontvangen, blijft de overeenkomst onverminderd in stand en is 
cliënte de totaalsom van de overeenkomst verschuldigd.
 
 Artikel 5. Verklaring van cliënte.
 
 De cliënte verklaart zich gezond te voelen en de les te kunnen uitoefenen.
 
Artikel 6. Aansprakelijkheid.
 
 Afslanken op maat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van  
lichamelijk letsel en/of verlies c.q. beschadiging van meegebrachte zaken.
 
Artikel 7. Volledigheid.
 
 De overeenkomst geeft de afspraken tussen de partijen weer. Gewijzigde of  
aanvullende afspraken zijn slechts rechtsgeldig als deze zijn vastgelegd in een 
door beide partijen opgestelde en ondertekende overeenkomst.
  
Artikel 8. Cliënte gegevens.
  
Cliënte is ermee bekend en gaat ermee akkoord dat Afslanken op maat de 
gegevens van cliënt opslaat in een geautomatiseerd systeem. Deze gegevens  
worden uitsluitend voor de bedrijfsvoering van Afslanken op maat gebruikt.
 
Artikel 9.
 
 Afslanken op maat is niet verantwoordelijk voor niet behalen van het beoogde  
resultaat. Resultaat is altijd afhankelijk van de levensstijl van de cliënt.